Komunikaty 

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE NA 2021 ROK

 

Niniejszym nformujemy, że Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK Stilon Uchwałą nr 82 z dnia 22.12.2020 roku utrzymał wysokość składek członkowskich i wpisowych na poziomie z roku 2020.

 

Prosimy o terminowe wpłaty na konto Oddziału z dopiskiem "składka członkowska na rok 2021".

 

UWAGA!

W przypadku nie wniesienia składki do 31 marca 2021 roku, nastąpi ustanie członkostwa zwyczajnego, a zarazem utrata wszelkich praw członka zwyczajnego PTTK, w tym w szczególności prawa do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Okres ochronny ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) objęty składką za rok 2020 wygasa 31 marca 2021 roku.

 

Za Zarząd

Kazimierz Kamiński

 

 


 

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

Zarządu Zakładowego PTTK "Stilon"

 

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 22.12.2020 roku wszedł w życie Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 83/2020 (związanej z Protokołem nr 47/2020) obniżający wysokość składki członkowskiej na rok 2021 dla członków Oddziału powyżej 80 roku życia.

 

Za Zarząd 

Maria Karbowska

 


 

 

 

 


 

 

 

 

INFORMACJA

 

 

WYCIĄG
z Zarządzenia Nr 7/2019
Sekretarza Generalnego ZG PTTK

z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie wprowadzenia w życie

znowelizowanej deklaracji członka zwyczajnego PTTK
oraz trybu postępowania z deklaracjami.

 

 

Na podstawie § 2 pkt. 2 Uchwały nr 144/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 listopada 2019 r. w sprawie trybu wprowadzania polityki ochrony danych osobowych w PTTK, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 65/46/WE (Dz. Urz. UE L 119) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1781), zarządzam co następuje:

 

§ 1


1. Wprowadzam w życie znowelizowaną „Deklarację członka zwyczajnego PTTK” dla osób wstępujących do PTTK, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

2. Wprowadzam w życie klauzulę „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” dotyczącą członka zwyczajnego PTTK”, jako załącznika do deklaracji wymienionej w ust. 1, zawierającą jednocześnie klauzulę informacyjną dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. (…)

 

Sekretarz Generalny ZG PTTK
/-/ Adam Jędras

 

Otrzymują do realizacji: (…)
2. Zarządy oddziałów PTTK
a za ich pośrednictwem koła lub kluby PTTK

 

 

 __________________________________________________________

 

 

Uwaga!

Uprzejmie informujemy, że wypełnioną i podpisaną:
1) Deklarację członka zwyczajnego PTTK w 2 egz.,
2) Klauzulę Zgody na przetwarzanie danych osobowych w 2 egz. 

można złożyć w każdy czwartek w godz. 15.00-16.00 w Oddziale Zakładowym PTTK „Stilon” w Gorzowie Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Piłsudskiego 47 (I piętro pok. 6).


Załączniki, o których mowa w § 1 znajdziesz tutaj.

 

W imieniu Zarządu Oddziału

Maria Karbowska