Komunikaty


 

 

INFORMACJA

 

 

WYCIĄG
z Zarządzenia Nr 7/2019
Sekretarza Generalnego ZG PTTK

z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie wprowadzenia w życie

znowelizowanej deklaracji członka zwyczajnego PTTK
oraz trybu postępowania z deklaracjami.

 

 

Na podstawie § 2 pkt. 2 Uchwały nr 144/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 listopada 2019 r. w sprawie trybu wprowadzania polityki ochrony danych osobowych w PTTK, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 65/46/WE (Dz. Urz. UE L 119) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1781), zarządzam co następuje:

 

§ 1


1. Wprowadzam w życie znowelizowaną „Deklarację członka zwyczajnego PTTK” dla osób wstępujących do PTTK, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

2. Wprowadzam w życie klauzulę „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” dotyczącą członka zwyczajnego PTTK”, jako załącznika do deklaracji wymienionej w ust. 1, zawierającą jednocześnie klauzulę informacyjną dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. (…)

 

Sekretarz Generalny ZG PTTK
/-/ Adam Jędras

 

Otrzymują do realizacji: (…)
2. Zarządy oddziałów PTTK
a za ich pośrednictwem koła lub kluby PTTK

 

 

 __________________________________________________________

 

 

Uwaga!

Uprzejmie informujemy, że wypełnioną i podpisaną:
1) Deklarację członka zwyczajnego PTTK w 2 egz.,
2) Klauzulę Zgody na przetwarzanie danych osobowych w 2 egz. 

można złożyć w każdy czwartek w godz. 15.00-16.00 w Oddziale Zakładowym PTTK „Stilon” w Gorzowie Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Piłsudskiego 47 (I piętro pok. 6).


Załączniki, o których mowa w § 1 znajdziesz tutaj.

 

W imieniu Zarządu Oddziału

Maria Karbowska