Jak zostać członkiem PTTK


Drodzy turyści!

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest stowarzyszeniem skupiającym turystów, którzy zrzeszają się w celu uprawiania turystyki i krajoznawstwa oraz swój czas, siły i umiejętność poświęcają pracy społecznej w Towarzystwie.


Według stanu na dzień 1.01.2020 roku Oddział Zakładowy PTTK "Stilon" w Gorzowie Wlkp. skupia 246 członków.

 


 

Jak zapisać się do PTTK?


W pierwszej kolejności należy się zapoznać ze Statutem PTTK oraz z "Kartą praw i obowiązków członka PTTK". Potem należy zgłosić się do nas.

Przy sobie należy mieć dowolny dokument potwierdzający tożsamość, dwa zdjęcia formatu 30x40 mm oraz gotówkę na składkę członkowską i wpisowe.
Po trwających kilkanaście minut formalnościach polegających na wypełnieniu deklaracji członkowskiej staniesz się członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a legiitymacja członkowska zostanie ci wręczona w czasie imprezy turystycznej organizowanej przez nasz Oddział, w której po raz pierwszy weźmiesz udział.

  

Jakie będziesz miał obowiązki jako członek PTTK?

Obowiązki członków reguluje art. 14 Statutu PTTK - członek zwyczajny jest obowiązany: przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK; reprezentować godnie imię turysty polskiego; regularnie opłacać składkę członkowską.i uczestniczyć w działalności PTTK; 

 

Kto może być członkiem PTTK?
Szczegółowo określa to art. 12 Statutu PTTK - członkiem zwyczajnym PTTK może być obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych; niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych; małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.


Członkostwo zwyczajne w PTTK powstaje przez złożenie pisemnej deklaracji i przyjęcie w poczet członków przez zarząd oddziału PTTK.

 

Do czego będziesz miał prawo jako członek PTTK?
Prawa członków PTTK reguluje art. 13 Statutu PTTK - członek zwyczajny PTTK ma prawo wybierać i być wybieranym do władz PTTK; zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK; brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny; nosić odznakę organizacyjną PTTK.

 

Dodatkowo członkom PTTK przysługują rabaty PTTK zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego nr 109/XV/2003 w sprawie rabatu handlowego PTTK. 

 

Ponadto wszyscy członkowie PTTK są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW i KL oferowane przez firmę ubezpieczeniowa Ergo Hestia oraz krótkoterminowe ubezpieczenie NNW oferowane przez firmę AXA). Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na obrażeniach ciała Ubezpieczonego, skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. Dodatkowo przedmiotem ubezpieczenia jest wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu u Ubezpieczonego; koszty leczenia i assistance poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas wyjazdów poza granice RP wraz z włączeniem amatorskiego uprawiania sportów letnich i zimowych

Ubezpieczeniem objęci są członkowie PTTK posiadających ważną legitymację PTTK (z aktualnie opłaconą składką członkowską i wklejonym znaczkiem PTTK) w okresie ochrony ubezpieczeniowej.


Uwaga! Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki członkowskiej, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2018 r. w przypadku opłacenia składki za rok 2018, natomiast osoby zwolnione z opłacenia składki członkowskiej od dnia złożenia zapotrzebowania na znaczek.

 

Szczegółowo prawa i obowiązki członka PTTK na podstawie art. 15 Statutu PTTK określa "Karta praw i obowiązków członka PTTK" stanowiąca załącznik do Uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 164/XIV/2001 z dnia 23 czerwca 2001 roku.

 

Zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej są członkowie Honorowi PTTK oraz młodzież z domów dziecka, zakładów opiekuńczych, szkół specjalnych.
Wpisowe do PTTK jest opłatą jednorazową wnoszoną przy składaniu deklaracji członka PTTK. w kwocie tej kryje się również opłata za legitymację PTTK.

 

Opłacenie rocznych podstawowych składek członkowskich udokumentowane jest wklejeniem na odwrocie legitymacji członka PTTK znaczka wydanego przez ZG PTTK.

 

UCHWAŁĄ NR 71/2020 z dnia 09.01.2020 (związaną z PROTOKOŁEM NR 38/2020) Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK „Stilon” w Gorzowie Wlkp. jednogłośnie podjął  decyzję o wysokości składki członkowskiej, wysokości wpisowego do Oddziału Zakładowego PTTK „Stilon”, wysokości wpisowego (zadatku) na imprezy organizowane przez Oddział i regułach dotyczących wpłat i zapisów na te imprezy w 2020 roku.

 

 

Tutaj znajdziesz wysokość składki członkowskiej, wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK.

 


 

 

Pliki do pobrania:

 

   - deklaracja członkowska

  


  

Strona główna