Plan imprez na 2020 rok


 

 

 

Oto mamy przyjemność zaprezentować Państwu zamierzenia turystyczno-krajoznawcze, zawarte

w zaktualizowanym Planie na 2020 rok.

 

Podstawowe informacje dot. udziału członków i sympatyków Oddziału

w zaplanowanych imprezach:

 

1. Zapisy na imprezy wymienione w PLANIE IMPREZ będą przyjmowane przez organizato-
    rów imprez od dnia 2 stycznia 2020 roku (za wyjątkiem tych imprez, na które zapisy zgło-
    szono w 2019 roku).

 

2. Uczestnictwo w imprezie zgłaszać należy wyłącznie SMS-em na nr telefonu organizatora
    imprezy z podaniem:
     - imienia i nazwiska osoby zgłaszanej na imprezę,
     - tytułu imprezy,
     - imienia i nazwiska osoby wysyłającej SMS
     Uwaga!
    Jedna osoba może zgłosić na imprezę tylko jedną osobę, nie dotyczy to rodzin i zwią-

     zków partnerskich.

 

3. Po uzyskaniu od organizatora potwierdzenia wpisu na listę uczestników imprezy należy
    niezwłocznie dokonać wpłaty zadatku na imprezę na rachunek Oddziału (kwota podana
    jest w PLANIE IMPREZ).

 

4. Osoby, które dokonują wpłat gotówkowych proszone są o podanie własnego numeru ra-
    chunku bankowego organizatorowi imprezy (jest to ważne w przypadku zwrotu wpłaty).

 

5. W imprezach wielodniowych mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie Oddziału Zakła-

    dowego PTTK "Stilon", a w imprezach jednodniowych zarówno członkowie jak i sympa-

     tycy Oddziału.

 

6. Wszystkie pozostałe informacje uzyskacie Państwo w każdy wtorek i czwartek w Biurze
    Oddziału, zlokalizowanym w budynku przychodni MEDISON przy ul. Piłsudskiego 47
    (I piętro pok. 6), 66-400 Gorzów Wlkp.

 

 W imieniu Zarządu 

Maria Karbowska