CZŁONKOSTWO


K O M U N I K A T

 


Zarząd Oddziału PTTK „Stilon” informuje, że znaczki członkowskie PTTK będą wydawanie od dnia 16.02.2023 roku.

 

Jednocześnie przypominamy o terminowej opłacie składki członkowskiej za rok 2023. Informujemy, że znaczek członkowski za 2022 rok traci ważność z dniem 31.03.2023 roku i po tej dacie członek PTTK nie ma ochrony NNW oraz zgodnie ze Statutem PTTK ustaje jego członkostwo w PTTK.

 

Prosimy członków, którzy opłacili składkę członkowską by nie zwlekali i nie odkładali pobrania nowego znaczka członkowskiego tuż przed wyjazdem na imprezę.


Informujemy, że każdy członek biorący udział w imprezie musi mieć ważny znaczek członkowski PTTK wklejony do legitymacji członkowskiej.

 

Wice Prezes Oddziału Kazimierz Kamiński

 

 


 

 

 

Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK "Stilon"

 

uprzejmie informuje członków i sympatyków, że przyjął następujące uchwały Zarządu w sprawie wysokości składek członkowskich i wpisowego dla osoby wstępującej do Oddziału PTTK "Stilon", obowiązujących w 2023 roku:

 

 

  

Uchwała nr 3/2022
z dnia 24 listopada 2022 roku
związana z protokółem 4/2022 r.

 

Zarząd Oddziału PTTK ,,Stilon’’ zwiększa składki do kwoty, które ustalił Zarząd Główny uchwałą nr 285/XIX/2022 z dnia 29.10.2022 r.


Składki obowiązujące w Oddziale PTTK ,,Stilon” na rok 2023 wynoszą:


- 105 zł normalna N (osoby pracujące),


- 84 zł ulgowa U (renciści i emeryci),


- 54 zł ulgowa młodzieżowa UM (uczniowie),


- 34 zł dla jubilatów, 80-latków i członków z 50-letnim stażem członkowskim w PTTK.


Ustalone powyżej składki uiszczane są jednorazowo przelewem na konto Oddziału PTTK ,,Stilon” w terminie do dnia 31 marca 2023 roku.

Uchwała wchodzi z życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

 

Prezes Zarządu Oddziału
Aleksander Grabowski

 

______________________________________________

 

 

 

Uchwała nr 4/2022
z dnia 24 listopada 2022 roku
związana z protokółem 4/2022

 

Zarząd Oddziału zwiększa wpisowe dla osoby wstępującej do Oddziału PTTK ,,Stilon” z kwoty 120 zł do kwoty 150 zł. 

Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.

 

Prezes Zarządu Oddziału
Aleksander Grabowski

 


 

 

 

ZMIANA STATUSU CZŁONKOSTWA

 

 

Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK „Stilon” prosi wszystkich członków Oddziału o podawanie zmiany statusu swojego członkostwa w Oddziale z chwilą jego zmiany (np. przejście na emeryturę, ukończenie 26 roku życia przez młodzież szkolną i studentów) członkowi Zarządu Oddziału Marcie Pieprzyk, tel. 608 633 350.

 

Informacje te są konieczne do włączenia danego członka Oddziału do grup osób opłacających w 2022 roku składki normalne, ulgowe, ulgowe młodzieżowe i jak również do złożenia zamówienia na odpowiednią liczbę znaczków normalnych, ulgowych i ulgowych młodzieżowych. Znaczki służą do przedłużenia ważności legitymacji, a jednocześnie do uzyskania prawa do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) członka PTTK przez opłacenie składki i naklejenie znaczka, oznaczonego odpowiednią dużą literą oraz terminem ważności na legitymację PTTK.

 

Powyższe reguluje Uchwała nr 235/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 21 października 2021 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2022 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2022 oraz Zarządzenie nr 8/2021 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 22 października 2021 roku w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK nr 235/XIX/2021 z dnia 21 października 2021 roku.

 

 

Prezes Zarządu Oddziału – Ryszard Bronisz

 

 


 

 

 

Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK "Stilon"

 

uprzejmie informuje członków i sympatyków, że przyjął uchwały Zarządu nr 111 i nr 113 z dnia 04.11.2021 roku (związanych z Protokołem nr 56/2021)

w sprawie

wysokości składek członkowskich

obowiązujących w 2022 roku.

 

 

 

Treść uchwał i wysokość składek członkowskich poznasz pod linkami:

Uchwała nr 111/2021

 

Uchwała nr 113/2021

 

 

 

Za Zarząd - Maria Karbowska

 


 

 

 

Ubezpieczenie NNW

 

 

Przypominamy członkom i sympatykom Oddziału Zakładowego PTTK Stilon, że włączeni jesteśmy do Ubezpieczenia NNW zawieranego na rzecz uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez PTTK. 

 

Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) członków PTTK z opłaconą składką członkowską zawarto na okres od 01.04.2020 do 31.03.2023.

 

Nr polisy w okresie ubezpieczenia: O50/001076/20/A.

 

Adres ubezpieczyciela:
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

 

Szkodę do ERGO HESTII można zgłosić:
• w formie elektronicznej na adres e-mail:  brokerszkody@ergohestia.pl
• telefonicznie pod nr tel. 801 107 107 lub +48 58 555 5 555
• osobiście podczas wizyty w jednostce STU ERGO Hestia SA

 

W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku za granicami RP zadzwoń do Centrum Alarmowego Mondial Assistance, tel. + 48 22 522 29 90, tel. + 48 22 232 29 90

 

W przypadku gdy koszty leczenia za granicą RP pokrywasz samodzielnie, w ciągu 7 dni wypełnij formularz zgłoszenia szkody wraz z dokumentacją medyczną i rachunkami i prześlij na następujący adres mailowy: brokerszkody@ergohestia.pl

 

Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK „Stilon” umożliwia swoim członkom samodzielne pobieranie z naszej strony odpowiedniego dokumentu, niezbędnego do zgłoszenia szkody. Są to:

 

1) Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW dla członków PTTK wraz z załącznikami

 

2) Załącznik-nr-3 – Formularz wyznaczenia osoby uposażonej - Z-3,

 

oraz:

 

3) Umowa ubezpieczenia nr to50/001076/20/a - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia poza granicami rzeczypospolitej polskiej,

 

4) Ulotka_ergo-PTTK-900220

 

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj

 

 

Wiceprezes Zarządu

Kazimierz Kamiński

 

 


 

Ubezpieczenia NNW oraz KL poza granicami Rzeczypospolitej Polski członków PTTK

 

 

Mamy trzyletnią Umowę ubezpieczeniową. Od 1 kwietnia br. członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską PTTK oraz zwolnieni z jej opłaty są ubezpieczeni w Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna (TO50/000429/17/A).

 

Przedmiotem ubezpieczenia są:

następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na obrażeniach ciała Ubezpieczonego, skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego.

 

Dodatkowo przedmiotem ubezpieczenia jest wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu u Ubezpieczonego; koszty leczenia i assistance poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas wyjazdów poza granice RP wraz z włączeniem amatorskiego uprawiania sportów letnich i zimowych.


Ubezpieczeniem objęci są członkowie PTTK posiadających ważną legitymację PTTK (z aktualnie opłaconą składką członkowską) w okresie ochrony ubezpieczeniowej tj.:

od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019r. w przypadku opłacenia składki

za rok 2018,
od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020r. w przypadku opłacenia składki

za rok 2019,
od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021r. w przypadku opłacenia składki

za rok 2020.

 

Proszę o rozpowszechnianie tej informacji wśród członków PTTK.

 

Więcej informacji tutaj.

 

Wiceprezes Zarządu

Kazimierz Kamiński.

 

 


 

 

 

I N F O R M A C J A

 


Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK "Stilon" uprzejmie informuje członków Oddziału, że od 1 kwietnia 2018 roku ubezpieczycielem wszystkich członków PTTK jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń "Ergo Hestia".


Prosimy o zapoznanie się z wyjaśnieniami na temat ubezpieczenia nadesłanymi przez Zarząd Główny PTTK


Prosimy wszystkich członków o terminową opłatę składki członkowskiej za rok 2018 w terminie do końca marca 2018 r. Wklejony do legitymacji znaczek członkowski PTTK jest dowodem ubezpieczenia oraz umożliwia udział w imprezach organizowanych przez Oddział.


Za Zarząd - sekretarz Maria Karbowska